Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

slide-3-image

  1. Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

  1. Mô tả công việc

so-chuvn

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.
- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
- Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
- Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Doanh nghiệp.
- Trình nộp Hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Hãy bấm nút dưới đây để chia sẻ thông tin hữu ích này!