LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

1.    Đối tượng lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường… hoặc doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/ lần, 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần theo thông tư số 43/2015/BTNMT ngày 29/9/2015.

2.    Mô tả công việc

  1

-  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
-  Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

-  Đánh giá chất lượng môi trường.

-  Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

-  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

-  Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-  Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Môi trường Quận Huyện, Hepza…)

Hãy bấm nút dưới đây để chia sẻ thông tin hữu ích này!