TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

5

Đối tượng lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc Lập Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động định kỳ 1 năm/lần. Mô tả công […]

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

3

Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại. Mô tả công việc ​ – Xác định chủng […]

Giấy phép khai thác nước ngầm

1

Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm. Mô tả công việc –    Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện […]

Hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận

4

Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước. Mô tả công việc ​  –    Khảo sát, thu thập số liệu về công […]

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

2092291112

Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường… hoặc doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu […]

Lập đề án bảo vệ môi trường

7

Đối tượng lập đầ án bảo vệ môi trường – Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác […]

Lập cam kết bảo vệ môi trường

green neighborhood

Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường – Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. – […]

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

2

Đối tượng lập báo các đánh giá tác động môi trường ĐTM – Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ […]