Lập đề án bảo vệ môi trường

slide-3-image

  1. Đối tượng lập đầ án bảo vệ môi trường

- Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Cơ sở đang họat động nhưng chưa tiến hành các công việc cải tạo, mở rộng nâng công suất quy mô sản xuất.

- Lập đề án bảo vệ môi trường gồm : Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (công suất dưới 1 triệu sản phẩm/ năm tùy ngành nghề ) và đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

  1. Mô tả công việc

small_ixn1356580802 de_an_bao_ve_moi_truong_chi_tiet-cong_ty_moi_truong_cao_nguyen_xanh

- Mô tả tình trạng, khảo sát toàn bộ hoạt động của công ty.

- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án.

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
- Gởi hồ sơ hội đồng Thẩm định và Quyết định phê duyệt Đề án. (Phòng tài nguyên môi trường hoặc sở tài nguyên môi trường)

Hãy bấm nút dưới đây để chia sẻ thông tin hữu ích này!