Văn Bản Pháp Luật Môi Trường

Khung cam kết bảo vệ môi trường

II. MÔ TẢ SƠ LƯỢC CƠ SỞ:  1. Vị trí: Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả toạ độ, ranh giới…) của địa điểm cơ sở hoạt động trong mối tương quan vớ i các đối tượng tự nhiên và các đố i tượng kinh tế – xã hộ và các đối tượng khác xung quanh khu vực […]

Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường

1. Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường: a) Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới […]

Đánh giá các tác động môi trường

Nguyên tắc chung: Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội được thực hiện theo các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng,vận hành và giai đoạn khác (nếu có) như: tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có […]

Thủ tục đăng kí sổ chủ chất thải nguy hại

Đăng ký chủ nguồn thải CTNH   1. Chủ nguồn thải CTNH lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến CQQLCNT để xem xét, […]

Định nghĩa chất thải nguy hại

Định Nghĩa chất thải nguy hại Thuật ngữ chất thải nguy hại lần đầu tiên xuất hiện vào thập niên 70. Sau một thời giannghiên cứu phát triển, tùy thuộc vào sự phát triển khoa học kỹ thuật và xã hội cũng nhưquan điểm của mỗi nước mà hiện nay trên thế giới có nhiều […]

Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

1. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 1.1. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Điều 14 của Luật Bảo vệ môi  trường (sau đây gọi là chủ dự án) thành lập tổ công tác […]

Đánh giá môi trường chiến lược

Điều 14. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia. 2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước. 3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch […]

Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Điều 28. Điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên 1. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên phải được điều tra, đánh giá trữ lượng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng và xác định mức độ giới hạn cho […]