Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Lời nói đầu

QCVN …….. : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt, ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày ….. tháng … năm 2008 c ủa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt. 1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng của nguồn nước mặt, làm căn cứ cho việc bảo vệ v à sử dụng nước một cách phù hợp.

1.2. Giải thích từ ngữ:

Nước mặt nói trong Qui chuẩn n ày là nước chảy qua hoặc đọng lại trên mặt đất: sông, suối, k ênh, mương, khe, r ạch, hồ, ao, đầm,….

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

3.1. Lấy mẫu để quan trắc chất lượng nước mặt thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia: – TCVN 5992:1995 (ISO 5667 -2: 1991) – Chất lượng nước- Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 5993:1995 (ISO 5667 -3: 1985) – Chất lượng nước- Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản v à xử lý mẫu.

- TCVN 5994:1995 (IS O 5667-4: 1987) – Chất lượng nước – Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhi ên và nhân tạo.

- TCVN 5996:1995 (ISO 5667 -6: 1990) – Chất lượng nước – Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông v à suối.

3.2. Phương pháp phân tích xác định các thông số chất l ượng nước mặt thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế:

- TCVN 6492-1999 (ISO 10523 -1994) – Chất lượng nước – Xác định pH.

- TCVN 5499-1995. Chất lượng nước – Xác định oxy hoà tan Phương pháp Winkler.

- TCVN 6625-2000 (ISO 11923 -1997) – Chất lượng nước- Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh.

- TCVN 6001-1995 (ISO 5815 -1989) – Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau 5 ng ày (BOD5) – Phương pháp cấy và pha loãng.

- TCVN 6491-1999 (ISO 6060 -1989) – Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy hoá học.

- TCVN 6494-1999 – Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hoà tan b ằng sắc ký lỏng ion.

- TCVN 6194-1996 (ISO 9297 -1989) – Chất lượng nước – Xác định Clorua. Phương pháp chu ẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (ph ương pháp MO).

- TCVN 6195-1996 (ISO 10359 -1-1992) – Chất lượng nước – Xác định florua. Phương pháp dò điện hóa đối với n ước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ.

- TCVN 6178-1996 (ISO 6777 -1984) – Chất lượng nước – Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử.

- TCVN 6180-1996 (ISO 7890 -3-1988) – Chất lượng nước – Xác định nitrat – Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.

- TCVN 5988-1995 (ISO 5664 -1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni – Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

- TCVN 6181-1996 (ISO 6703 -1-1984) – Chất lượng nước – Xác định xyanua tổng.

- TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330 -1988) – Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt bằng metylen xanh.

- TCVN 5991-1995 (ISO 5666 -3-1984) – Chất lượng nước – Xác định thủy ngân tổng số bằng ph ương pháp quang ph ổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa – Phương pháp sau khi vô cơ hóa v ới brom.

- TCVN 6002-1995 (ISO 6333 -1986) ) – Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim.

- TCVN 6053-1995 (ISO 9696 -1992) – Chất lượng nước – Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha trong n ước không mặn – Phương pháp ngu ồn dày.

- TCVN 6177-1996 (ISO 6332 -1988) – Chất lượng nước – Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 – phenantrolin.

- TCVN 6193-1996 (ISO 8288 -1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đ ồng, kẽm, cadimi v à chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.

- TCVN 6197–1996 (ISO 5961 -1994) – Chất lượng nước – Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 6222-1996 (ISO 9174 -1990) – Chất lượng nước – Xác định crom tổng – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.

- TCVN 6626-2000 (ISO 11969 -1996) – Chất lượng nước – Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).

- TCVN 6216-1996 (ISO 6439 –1990) – Chất lượng nước – Xác định chỉ số phenol. Ph ương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất.

- TCVN 5070-1995 – Chất lượng nước – Phương pháp kh ối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

- TCVN 6053-1995 (ISO 9696 –1992) – Chất lượng nước – Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha trong n ước không mặn. Ph ương pháp nguồn dày.

- TCVN 6219-1995 (ISO 9697 –1992) – Chất lượng nước – Đo tổng hợp độ phóng xạ beta.

- TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt v à Escherichia coli giả định.

Phần 1: Phương pháp màng lọc.

Các thông số quy định trong Quy chuẩn n ày chưa có tiêu chuẩn quốc gia  hướng dẫn phương pháp phân tích thì áp dụng các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Qui chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 5942:1995 – Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt trong Danh mục các ti êu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 n ăm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn n ày sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế th ì áp dụng theo văn bản mới.

Hãy bấm nút dưới đây để chia sẻ thông tin hữu ích này!