TÀI LIỆU

Đánh giá môi trường chiến lược

Điều 14. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia. 2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nước. 3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch […]

Bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Điều 28. Điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên 1. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên phải được điều tra, đánh giá trữ lượng, khả năng tái sinh, giá trị kinh tế để làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng và xác định mức độ giới hạn cho […]

Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư

Điều 50. Quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư 1. Quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư phải là một nội dung của quy hoạch đô thị, khu dân cư. 2. Nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư bao gồm các […]

Quy định làm cam kết bảo vệ môi trường

I. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường. II. Nội dung bản cam kết […]

Nghị định 117 về môi trường

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày […]

Mẫu cam kết bảo vệ môi trường

… (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: … (Địa danh), ngày … tháng … năm …   BÁO CÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT/XÁC NHẬN của […]

Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ  (áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ) I. Thông tin chung 1.1. Thông tin liên lạc Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail, website của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ/khu sản […]